Dieselolja

Dieselolja, i vardagligt tal benämnt diesel, är en petroleumprodukt som använd som drivmedel i dieselmotorer. I en dieselmotor antänds drivmedlet (dieseloljan) genom kompression, till skillnad på till exempel en bensinmotor, där drivmedlet (bensin) antänds genom en gnista. Diesel framställs precis som bensin ur råolja på ett oljeraffinaderi.

Fördelar och nackdelar med diesel

Fördelarna med dieselmotorer jämfört med ottomotorer (bensinmotorer) är billigare bränsle, lägre koldioxidutsläpp, högre vridmoment och verkningsgrad och längre livslängd på grund av kraftigare konstruktion och lägre varvtal.

Nackdelarna med dieselmotorer är bl a ett högre partikelutsläpp som kräver dyra filter, högre tillverkningskostnader och lägre maxeffekt på grund av det lägre maxvarvtalet.

Den mest uppmärksammade nackdelen med dieselmotorer är dock dess höga utsläpp av kväveoxider och kolväten. Kväveoxider bidrar till övergödning och försurning i naturen och kan orsaka astma och lungfunktionsnedsättning hos människor. Detta har gjort att dieselmotorn nu är ifrågasatt och många städer överväger ett förbud mot dieselmotorer.

Transport av diesel

Diesel är ett miljöfarligt ämne och omfattas av lagen av transport av farligt gods. Det innebär att vid större mängder (över 450 liter men max 1000 liter) måste föraren ha adekvat utbildning, räddningsverkets så kallade ADR-S-utbildning, för att få transportera diesel. Den säkerställer att föraren har god kunskap inom transport av farligt gods, samt lastning och lossning. Det är också viktigt att dieseln transporteras i godkända UN-märkta behållare. UN-märkningen är internationell och är framtagen av FN som en garanti för att en behållare klarar att hålla miljöfarliga ämnen. Jordbrukare som driver sina traktorer med diesel har rätt att transportera mindre mängder diesel (upp till 450 liter per transport) för eget bruk.

IBC-tank

IBC-tanken är den vanligaste behållaren för transportering av miljöfarliga vätskor och andra ämnen. Den kan dock även användas till transport av livsmedel och annat. IBC-tanken består av polyetenplast och kan rymma upp till 1000 liter vätska, vilket även är maxgränsen för dieseltransporter. IBC-tanken har en stålram runt om och står på pall av trä eller plast vilket gör den enkel att lasta och lossa och även står säkert vid transport.

Framtiden för diesel

Många städer överväger som sagt ett förbud mot dieseldrivna bilar, vilket skulle innebära ett dråpslag mot den del av bilindustrin som fortfarande tillverkar dieseldrivna bilar. Upptakten till dieselkrisen är den tyska biltillverkaren Volkswagens manipulerande av en av sina motorer, som fick den att visa på lägre utsläpp av kväveoxid. Skandalen skapade misstro mot hela bilindustrin och  gjorde också att de stora problemen med kväveoxid uppmärksammades. Det har också gjort att bilköpare blivit mycket mer tveksamma till bilar som drivs med diesel och hela den del av bilindustrin som använder sig av dieselmotorer befinner sig i en nedåtgående spiral.

Även i Stockholm finns planer för att förbjuda dieseldrivna bilar på stadens gator. Ett förbud mot dieseldrivna motorer i Stockholm skulle med största sannolikhet vara början till dieselmotorns död, i alla fall i Sverige.

30 Oct 2017