När ska löpande bokföring ske?

Enligt Skatteverket är grundregeln att löpande bokföring ska ske ”senast påföljande arbetsdag”. Sker en inbetalning till företaget ska detta alltså gå att hitta i bokföringen dagen efter. Men i realitet sker detta ganska sällan. De flesta företag väljer att anlita bokföringsföretag och skickar därmed alla verifikationer till dem vilket innebär att bokföringen sker betydligt senare. Men det finns även undantag som pekar på att detta sätt att sköta den löpande bokföringen är korrekt. På Skatteverkets hemsida står nämligen följande:

”Inom ramen för god redovisningssed ges möjligheter att bokföra senare än vad huvudregeln säger.”

Vad är påföljande arbetsdag?

Med påföljande arbetsdag menas kommande dag som ”arbete utförs i verksamheten”. Det handlar alltså inte om vardag eller helg utan är anpassat utifrån hur verksamheten är upplagd. Det vanligaste är däremot att företagen har öppet ett visst antal dagar varje vecka och därmed ska bokföringen ske kommande dag som de har öppet. Affärshändelser som sker på en lördag ska därmed bokföras på måndag i det fall som företaget inte bedriver verksamheten på söndagen.

Senareläggning av bokföringen

Som nämnts i inledningen sker den löpande bokföringen ofta betydligt senare än dagen efter affärstransaktionen. Detta är möjligt genom att bokföringslagen har vissa undantag. Detta om det finns skäl för detta handhavande och det är linje med god redovisningssed. Det betyder att det löpande bokföringen kan senareläggas på grund av flera orsaker.

Ett exempel är att bokföringen får senareläggas med upp till 50 dagar. Däremot finns det vissa kriterier som då måste vara uppfyllda.

Regler – men en rad undantag och varianser

På Skatteverkets hemsida finns en rad exempel på när den löpande bokföringen måste ske i förhållande till underliggande affärshändelse. Det finns exempel på allt från ”försäljning via myntautomat” till ”försäljning via certifierat kassaregister”.

Det kan upplevas svårt att veta exakt vilka lagar och regler som gäller beroende på företagsform och verksamhet. Därmed väljer många att anlita bokföringsföretag som ska vara väl insatta i vilka regler som gäller. Man ska däremot komma ihåg att man som företagare alltid har ansvaret för sin bokföring. Även om man litar på bokföringsföretaget så betyder det inte att de kan ställas till svars om bokföringen är tydligt felaktigt. Detta ansvar har alltså företagaren.

Man bör alltså främst anlita auktoriserade revisorer eller bokföringsföretag samt välja de med gott rykte, gärna på referens. Det är inget krav att anlita ett företag men exemplet ovan visar att behovet är stort. Detta inte minst hos företag som inte har kompetensen att sköta bokföringen själva och vara uppdaterad med de riktlinjer som gäller.

23 Mar 2018