Vad betyder redovisning Södertälje?

Redovisning Södertälje följer svenska lagar om bokföring och redovisning. De ger finansiell information åt företagens intressenter.

Vad betyder egentligen begreppet redovisning? De flesta av oss har hört talas om det och förknippar ordet med företagssiffror. Det är rätt. Redovisning handlar om att sammanställa på ett precist och lagstadgat sätt all finansiell information om en verksamhet. Redovisning sker i en rapportform och följer bokförings-, och årsredovisningslagarna. Bokföringslagen avgränsar vilka företag som är bokföringsskyldiga samt förklarar hur bokföringen ska utföras. Bokföring i sig ligger till grund för all form av redovisning. Sverige har totalt tre stycken årsredovisningslagar och dessa reglerar vilka verksamheter som ska tillämpa respektive lag. Som en del av EU måste Sverige även följa vissa lagar om redovisning som är aktuella inom unionen. En del av förordningarna tillämpas direkt i Sverige medan andra redan är sammansvetsade i lagstiftningen. Redovisning Södertälje betyder exakt samma sak som redovisning i övriga delar i Sverige. Den följer samma principer, normer och lagar samt har samma krav.

Redovisning - att sammanställa rapport

Redovisning går ut på att sammanställa olika former av rapporter. Deras huvudsakliga syfte är att ge rättvis information om processerna i ett företag samt att ge en översikt av dess finansiella resultat. De finansiella rapporterna presenteras för potentiella investerare, aktieägare och myndigheter. Rapporterna som ingår i redovisningen har givetvis olika syften. Som exempel kan man nämna årsredovisningen som visar hur det har gått för ett företag under ett räkenskapsår. Med andra ord kan olika intressenter få en uppfattning om eventuella vinster/förluster och årlig utveckling. Andra rapporter som ingår i redovisning är bland annat resultat-, balansräkning och bokslut. Förutom lagar följer redovisning även olika normer där god redovisningssed är en av de viktigaste. I enklaste ordalag betyder det att all information ska vara sann och noggrant sammanställd.

Intern och extern redovisning

Redovisning delas in i intern och extern sådan. Den externa visas för intressenter utanför själva företaget. Exempel på sådana är skattemyndigheten, andra typer av myndigheter, aktieägare och investerare. Den externa redovisningen måste vara utformad enligt lagar och regler för att den ska vara giltig och kunna presenteras inför externa partners. En intern redovisning till skillnad från den externa behöver inte följa några strikta lagar. Den utformas endast för intern användning och behöver inte följa några regler direkt. Det är oftast civilekonomer eller personer med ekonomisk utbildning som arbetar med redovisning och har den rätta kompetensen och kunskaperna för att utforma, sammanställa och ansvara för företagets redovisning. Vi rekommenderar denna sajt: http://www.birkaekonomi.se/

16 Apr 2020